Over 200 milliarder neste år

Investeringene til olje- og gassvirksomheten, inkludert rørtransport, vil for første gang passere 200 milliarder kroner, spår Statistisk sentralbyrå (SSB).

Det reviderte anslaget for 2013 lyder på 204 milliarder kroner. Dette er 9,8 milliarder mer enn ved forrige rapportering. Anslaget for 2012 justeres ned med 1,7 milliarder og utgjør nå 184,9 milliarder kroner, melder SSB.
Anslaget for 2012 er 33,2 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2011, gitt i 3. kvartal 2011.

2013-anslaget er 32,1 milliarder kroner høyere enn tilsvarende tall for 2012, gitt i 3. kvartal 2011. Dette indikerer en markant oppgang i investeringsnivået i 2012, og at oppgangen fortsetter i 2013.
”Anslaget for 2013, målt i løpende priser, er det høyeste anslaget som er gitt siden SSB startet investeringstellingen i 1985. Det er anslagene for investeringene til feltutbygging, felt i drift, letevirksomheten og landvirksomhet som øker sammenlignet med tilsvarende anslag for 2012, gitt i 3. kvartal 2011. Bare anslagene for rørtransport viser nedgang”, heter det i meldingen fra SSB.
Det planlegges å bruke 101,6 milliarder kroner på produksjons- og letebrønner på norsk sokkel i 2013. Det er 49 prosent mer enn påløpte borekostnader i 2011. Det er kommet fire nye mobile rigger på norsk sokkel så langt i år. Ytterligere to rigger er ventet tidlig i 2013. Det er likevel grunn til å tro at begrenset riggkapasitet kan gjøre at noen av brønnene som er planlagt boret i 2013 blir forskjøvet til 2014.
På den annen side er det ventet å komme til en rekke nye utbyggingsprosjekter i tellingen innen sommeren 2013. De største av disse er feltene Aasta Hansteen, Draupne og Dagny/Eirin. Utbyggingen av Aasta Hansteen vil også generere omfattende investeringer i terminaloppgraderinger på Nyhamna og i et nytt rør i Norskehavet. Disse utbyggingsprosjektene vil bli inkludert i tellingen når de er godkjent av myndighetene. Gitt myndighetsgodkjenning, vil alle disse prosjektene isolert sett bidra til å øke utbyggingsinvesteringene utover det som ligger i tellingen nå.