miljøbilde.vindpark.foto.Nasj.vinenergisenter

Skrinlegger nasjonal ramme for vindkraft

Foto: Nasjonalt vindenergisenter

Pressemelding

Regjeringen har kommet frem til at den ikke vil gjennomføre forslaget til nasjonal ramme for vindkraft med de 13 områdene som er vurdert som særlig egnet for etablering av vindkraftproduksjon , ifølge en melding.

Tanken bak både prosessen og utformingen av en nasjonal ramme for vindkraft var at det skulle være konfliktdempende. Det kan vi etter 5000 høringsinnspill, der de fleste er kritiske, oppsummere at ikke er oppnådd. Derfor kommer vi ikke til å gå videre med forslaget til nasjonal ramme med de 13 utpekte områdene, sier olje- og energiminister Kjell Børge Freiberg.

Regjeringen ønsker å legge til rette for lønnsom produksjon av fornybar energi i Norge, som også styrker verdiskapingen i distriktene. Samtidig ser vi at det er et stort engasjement i spørsmålet om utbygging av vindkraft. Det har regjeringen respekt for. Mange steder er det stor motstand.

— Da vi sendte forslaget om nasjonal ramme for vindkraft på høring, ba vi både om innspill til forslaget, og om det bør fastsettes en nasjonal ramme. Arbeidet som er gjort og innspillene vi har fått har gitt oss et bedre kunnskapsgrunnlag i vurderingene av vindkraft, blant annet knyttet til konsesjonsprosessen, sier Freiberg.

Vil se på konsesjonsprosessen

Regjeringen vil gå gjennom konsesjonsprosessen for vindkraft med sikte på å forbedre og stramme inn dagens praksis, og vil avvente avklaringer på endringer i konsesjonssystemet FØR konsesjonsbehandlingen av vindkraftsaker gjenopptas:

• Kravene til detaljplaner etter konsesjon er gitt vil bli skjerpet.

• Det vil bli ført en strengere praksis for forlengelse av byggefrister.

• Det oppdaterte kunnskapsgrunnlaget vil sikre en best mulig håndtering av natur- og miljøhensyn.

• Det skal innføres en ordning der fylkeskommunene blir konsultert i vindkraftsaker, og det skal vurderes hvordan regionale planer kan tillegges større betydning.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter