Naturressurskommunene møttes for første gang under Arendalsuka i august 2019 og dro til Rivingen fyr utenfor Grimstad for nærmere forhandlinger. Fra v. Sigmund Lier, NPK, Hanne Alstrup Velure, USS, Torfinn Opheim, LVK, og Geir Waage, Industrikommunene. Foto Naturressurskommunene, facebook.

Leiv Nordstrand

Norgeskartet er forandret med de nye storkommunene og storfylkene, og forholdet stat - kommunesektor er i endring. Naturressurskommunene er et nytt samarbeidsorgan etablert i 2018-19.

Alliansen består av Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK), Utmarkskommunenes Sammenslutning (USS), Industrikommunene og Nettverk av Petroleumskommuner (NPK). Lederen i NPK, Sigmund Lier fra Tysvær, fronter alliansen. I stedet for å bygge opp egen administrasjon lar de advokatfirmaet Lund & Co. i Oslo fungere som sekretariat.

Ilandføringskommuner er oljekommuner

De store i samarbeidet er LVK og USS. Industrikommunene består bl.a. av steder for kraftkrevende industri og utgjorde 24 ved etableringen. NPK dreier seg om ilandføringssteder for olje og gass fra Tysvær til Hammerfest. De må ikke forveksles med den løsere alliansen av oljekommuner og andre avhengige av olje og offshore. 41 ordførere, også noen fra NPK, bad i vår om tiltak for å holde oppe aktiviteten i olje og gass, som er rammet av sitt andre tilbakeslag siden 2014. Regjeringen kom da med en gunstig avskrivningsordning for nye investeringer. De bad også om at regjeringen åpner opp for havvind. Havenergiloven har samme regler som oljeloven – nye områder må åpnes før det kan søkes om konsesjoner.

Mindre eiendomsskatt

En konkret sak som samler de fire, er endringene i den kommunale eiendomsskatten, der kategorien skatt på ”verk og bruk” ble avviklet fra 2019. - En mørk kveld, sa ordfører Lier i Tysvær, som huser Kårstø med tusen arbeidsplasser, da dette ble bestemt. Ikke minst for NPK og Industrikommunene har skatten hatt stor betydning. De må slutte å skrive ut skatt på produksjonsutstyr og installasjoner i anleggene. IT-sektoren klaget over at denne ”maskinskatten” førte til at store datasentre for Google og Facebook ble lagt til våre naboland. Naturressurskommunene i lag med andre fikk gjennomslag for kompensasjon for redusert skatt. I budsjettet for 2021 mener de staten bryter sitt løfte om størrelsen på vederlaget.

Vann, vind og mineral

I forbindelse med kraftskatteutvalget mobiliserte de fire i fjor mot forslag som ville frata kommunene 3,66 mrd. kr i ytelser etter energiloven. Regjeringen la vekk innstillingen, men skatt og avgift på vindkraft er fortsatt uavklart. Den voksende motstanden lokalt kan bl.a. skyldes at kommunene ikke har så mye igjen fra vindparkene, og at det i stor grad dreier seg om utenlandsk kapital.

Naturressurskommunene har argumentert for at den kommunale plan- og bygningsloven må veie tyngre enn energiloven når det gjelder konsesjoner. Med støtte fra FrP har regjeringspartiene nå gått inn for dette. Kommunene forespeiles også en naturressursskatt som på stor vannkraft, pluss en miljøavgift for naturinngrep i samband med revidert budsjett i mai.

Naturressursskatt og miljøavgift er også aktuelt for mineralutvinning. USS og undergruppen Mineralkommunene har fokus på endring av mineralloven, hvor et utvalg er i sving. C. E. Hurlen hos Lund & Co. opplyser at det er planer om et seminar over nyttår. Dette er nok også sv interesse for Mineralklynge nord.

En rekke andre saker av vital betydning for distrikts-Norge er oppe. Distriktsnæringsutvalget framla nylig synspunkter i tråd med de fires vekt på lokale rettigheter. Et utvalg som skal se på statens inntektssystem for kommunesektoren er i arbeid. Ressurskommunene er ikke begeistret over at naturressursskatten inngår i dette systemet og vil unngå at vindkraft og mineral får samme behandling. OED bebuder også en stortingsmelding til våren om langsiktig verdiskaping fra norske energiressurser, ikke bare fornybare, men også olje og gass og hydrogen og endog utvinning av havmineral. Departementet vil ha innspill innen 10. desember. Da kommer nok også fordelingen stat – kommunesektor opp.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter