På vakt mot mer enn ulovlig fiske. Ill. fra meldingen. Foto Kystvakten

Leiv Nordstrand

Regjeringens nye stortingsmelding om nordområdene er den tredje. Den første kom fra Bondevik II i 2005. Den kalte områdene ”et fredelig hjørne av verden med enorme ressurser”. Den andre ble lagt fram av Stoltenberg II i 2011, lansert etter at delelinjeavtalen med Russland kom på plass og preget av stor optimisme om norskrussisk oljesamarbeid, på et tidspunkt da oljeprisen var over hundre dollar fatet.

Kaldere og varmere klima

Det internasjonale politiske klima har blitt kaldere også i nord, men det er ikke blitt noen ny kald krig, bare forsuring etter sanksjonene siden 2014. Når Norge fra nyttår er med i Sikkerhetsrådet, kan det bli utfordringer å håndtere også her.

Derimot er den fysiske oppvarmingen ”dramatisk”. Stigningen skulle vel egentlig gjøre det mer attraktivt å bo i Nord-Norge. Men i 2019 gikk folketallet ned. Regjeringen er urolig over at bare 9 % av landets befolkning, på over en tredel av landets areal, kan svekke Norges rolle i Arktis. Men landsdelen har ligget rundt ti prosent av landets folketall i århundrer, hvorav Nordland har hatt like mye som Troms og Finnmark til sammen. Nord-Norges halve million utgjør likevel en betydelig del av Arktis’ fire millioner.

Regjeringen håper på befolkningsvekst gjennom ny vekst i næringslivet og å få ungdommen til å bli. Den bygger vel her på en gammel vekstsenterpolitikk ffra Distriktenes utbyggingsfonds tid. Næringer som peker seg ut for vekst, er havbruk/fiskeri og olje, men hva med ringvirkningene når ressurser føres ut av landsdelen?

Havbruk og fiskeri

Regjeringen har i det siste lagt fram havmeldinger med nyord som havrom, havnæringer og havøkonomi. Veksten i havbruk i nord skal fortsette, fordi regionen har en god posisjon i det ”trafikklyssystemet” som ble innført i 2017. I auksjonen av nye laksekonsesjoner/ny kapasitet i år gikk over halvparten til landsdelen. Utviklingskonsesjoner kommer i tillegg. Nordlaks har fått sitt første offshore-anlegg, og Norway Royal Salmon i Trondheim har ett for 6000 tonn under bygging for Troms. Med utbygging av smoltanlegg investerer NRS et par milliarder kroner etter å ha solgt seg ut på Vestlandet.

Innen hvitfisk ble det for noen år siden etablert en ”torskeklynge” med basis i Lofoten/Vesterålen med fokus på levendefangst og levendelagring, nå også ny fokus på torskeoppdrett. Som andre samarbeidsklyngene sorterer den under Innovasjon Norge og er nettopp sikret 30 mill. kr over en femårsperiode, pluss at bedriftene skaffer tilsvarende. Omtrent samtidig med nordområdemeldingen påla Stortinget regjeringen å følge opp kvotesystemet i fiskeriene etter kritikk fra Riksrevisjonen og kontroll- og konstitusjonskomiteen. Systemet ser ut til å ha gått ut over det småskala kystfisket som har preget landsdelen.

Lite om olje

Det er lite om oljenæringen i meldingen, men regjeringen venter fortsatt vekst, og OED lyste ut 136 blokker eller deler av blokker i Norskehavet og Barentshavet rett før meldingen kom. Den opererer med at oljen sørger for 8000 direkte og indirekte arbeidsplasser i landsdelen – men tross alt bare 2-3 % av 225 000 på landsbasis. Johan Castberg-feltet i Barentshavet er vurdert å gi et halvt tusen nye, halvparten i nord., men kan bli forsinket Lundin sier at deres funn i Barentshavet ikke er kommersielle nå. Seks av 90 norske felt i drift er i Nord-Norge, og fire av dem ligger i nordre del av Norskehavet utenfor Helgeland. Et av de ti ”oljebud” fra 1971 var ilandføring i Norge. Nord har bare Hammerfest, og nå er Melkøya nedstengt i et år, og Veidnes blir det ikke noe av. I stedet satses det på FPSO-er. Ressurser føres direkte ut av landsdelen.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter