Illustasjonsbilde. Foto SinkabergHansen

Et nytt forbedret kunnskapsgrunnlag for klimagassutslipp og energiforbruk i havbrukssektoren viser et betydelig potensial for utslippsreduksjoner, melder Miljødirektoratet i en rapport som er laget.

Som en oppfølgning av arbeidet med Klimakur 2030 har Miljødirektoratet satt ut et oppdrag for å få mer kunnskap om klimagassutslipp og energiforbruk i havbrukssektoren. Kunnskapsgrunnlaget gir nyttig informasjon om en viktig sektor for Norge der datagrunnlaget har vært begrenset. Det er et betydelig potensial for utslippsreduksjoner i havbrukssektoren.

Mer detaljert datagrunnlag gir bedre beslutningsgrunnlag

Apoint, Kontali og Doxacom har hentet inn data om antall, drivstofforbruk, energiforbruk og utslipp for fôrflåter og ulike typer båter tilknyttet havbruksnæringen langs kysten. Det nye datagrunnlaget kan bidra til å forbedre nøyaktigheten i analyser av klimatiltak i sektoren.

Betydelig antall lokaliteter (fôrflåter) elektrifisert

Resultatene viser at rundt seks av ti fôrflåter er elektrifisert på landsbasis, men at det er et potensial for at flere flåter elektrifiseres. De resterende driftes i hovedsak av anleggsdiesel, men også noe MGO. Selv om det er stor variasjon, viser dataene at energiforbruket varierer med produksjonsvolumet i merdene.

Få servicefartøy og lokalitetsbåter er elektrifisert

En betydelig andel fartøy tilknyttet lokalitetene fanges ikke opp av AIS-data og har dermed et dårligere statistikkgrunnlag. Det er fortsatt noe usikkerhet rundt utslippene fra sektoren, spesielt knyttet til mindre fartøy. Det finnes noen få elektrifiserte servicebåter, men det er per nå svært få. Her finnes det et betydelig potensiale for utslippsreduksjoner.

 Les hele rapporten her


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter