-Skal tilby tjenester internasjonalt

Oljevern/miljøbasen i Lofoten ett skritt nærmere etablering.

 

Foto: Hilde Andreassen

Siden i vår har en arbeidsgruppe med representanter fra Lofoten Maritime Fagskole, Norlense, Hadsel Vekst, SALT, LoVe Petro og Norges Brannskole i Tjeldsund diskutert hva den planlagte oljevern/miljøbasen som skal etableres i Lofoten og Vesterålen bør inneholde melder Lofotposten

Utvalget har ikke mandat til å anbefale lokalisering. Olje- og energiminister Tord Lien (Frp) har slått fast at basen skal lokaliseres på ett sted.

Torsdag denne uke legger sekretær for gruppen, Gaute Wahl og Kriss Rokkan Iversen fra SALT fram anbefalingen i Tromsø for en utvalg nedsatt av Kystverket.

– Kystverket skal gi anbefaling til regjeringen om innholdet. Målet vårt er at oljevern/miljøbasen skal omtales i stortingsmeldingen om beredskapen som kommer før sommeren 2015. Mange av premissene for basen legges nå. Med 40 millioner kroner til basen neste år viser regjeringen at den mener alvor med etableringen, sier Gaute Wahl.

Anbefalingene

• Etablere et storskala test- og utviklingssenter for oljevernteknologi.

– I dag kan oljelenseutstyr bare testes i storskala i USA i forhold til bølger, strøm og kaldt klima. Vi mener Lofoten og Vesterålen har unike naturforhold for slik testing, sier Wahl.

• Bygge opp et miljøovervåkingsprogram med nasjonalt og internasjonalt perspektiv. Kartlegge ulike naturverdier, kyststrømmer og andre naturforhold. Utvikle kompetanse på områdene som kan selges til resten av verden.

– Miljøovervåking er viktig for å drive effekti beredskapsarbeid. Å kartlegge spesielle naturverdier har betydning for innsatsen i oljevernet. Kunnskap om miljø og havstrømmer er avgjørende for teknologisk utvikling, sammen med opplæring, sier Wahl.

• Basen skal drive opplæring av personell innenfor oljevernberedskap.

– Lofoten, Vesterålen og Tjeldsund har omfattende kompetanse. Det finnes få regioner med så bredt læringsmiljø for oljevernberedskap, mener Wahl.

• Legge til rette for klyngedannelse på tvers av fagkunnskap og kompetansetilhøringhet.

– Marin oljevernberedskap krever tverrfaglighet, at ulike næringsaktører jobber sammen. Det gir basen større mulighet til å bli en aktør nasjonalt og internasjonalt, sier Wahl.

– Kamp on innhold

Gaute Wahl mener utfordringen nå ikke er lokalisering. Kampen nå står om innholdet i basen. Skrekken er en base med to-tre kontainere med litt personell knyttet til basen. Arbeidsgruppen sikter høyt. Oljevern/miljøbasen skal ta mål av seg til å tilby tjenester internasjonalt. Derfor bør Lofoten og Vesterålen være ambisiøse, og kjempe for en base som gir ringvirkninger i form av næringsutvikling og kompetansearbeidsplasser. Lofoten og Vesterålen er områder andre forsker på.

Nå bør regionene få bygge opp kompetanse , og selv legge premissene for forskning, selvsagt i samarbeid med alle akturelle miljø i landsdelen, sier Wahl og legger til at gruppen anbefaler delt eierskap av basen mellom staten og private.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter