Fant grove feil og mangler

Goliat: Foto ENI

Goliat kom til Norge i april 2015 og ble slept ut til feltet og installert i mai/juni. ENI hadde da samtykke til å ta i bruk boligkvarter og offshorekranene på innretningen. 
I løpet av 2012, 2014 og 2015 har Petroliumstilsynet (Ptil) gjennomført flere tilsynsaktiviteter med logistikk. Det ble identifisert avvik og forbedringspunkter på alle disse tilsynene.

Ptils logistikktilsyn på Goliat i juni 2015 avdekket at flere av de samme forholdene, både tekniske og operasjonelle, som var identifisert i de tidligere tilsynene, enda ikke var utbedret.

Målet med tilsynet i januar 2016 var å vurdere om samsvar med krav i regelverket innen fagområdet logistikk og krav til arbeidstakermedvirkning nå var ivaretatt.

Resultat
: Det er påvist alvorlige brudd på regelverket.

På bakgrunn av dette har vi varslet ENI om følgende to pålegg:

• Systematisk gjennomgå og kartlegge alle områder og systemer innenfor logistikk og vurdere ivaretakelse av krav til materialhåndtering og belysning. Presentere en forpliktende og tidfestet plan med frist for korrigerende tiltak etter kartlegging, samt en synliggjøring av prioritering av tiltakene og en beskrivelse av eventuelle kompenserende tiltak som iverksettes inntil avvik er korrigert.

• Foreta en helhetlig gjennomgang av, ferdigstille og implementere sitt styringssystem for logistikk. Herunder må det sikres at:

Roller og ansvar er entydig definert og forstått
 - relevante krav legges til grunn og synliggjøres
 - nødvendig informasjon blir formidlet til relevante brukere til rett tid
 - avvik systematisk registreres og følges opp 
- arbeidstakermedvirkning blir ivaretatt - kompetanse og opplæring blir ivaretatt.

Frist for å etterkomme påleggene settes til 4.3.2016.

Det ble videre identifisert to andre avvik knyttet til:

Oppfølging av løst løfteutstyr og Inspeksjon og vedlikehold av ståltau. Det ble også identifisert et forbedringspunkt knyttet til offshorekran.Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter