Utlyser nytt forskningssenter for økt utvinning
 

Olje- og energidepartementet (OED) har besluttet å opprette et forskningssenter for økt oljeutvinning fra norsk kontinentalsokkel.

 

Olje- og energiminister Ola Borten Moe. Foto: SP

Nå utlyser Norges Forskningsråd midler til senteret.
Senteret skal utvikle kunnskap og teknologi for å øke utvinningsgraden ut over det som ligger i dagens vedtatte planer for drift av feltene.
 

Ny kunnskap og teknologi
- Norsk sokkel ligger i dag i verdenstoppen med en forventet gjennomsnittlig utvinningsgrad på 46 prosent. Dette er bra, men vi har høyere ambisjoner. Skal vi øke utvinningen fra olje- og gassfeltene på sokkelen, er det helt nødvendig å utvikle ny kunnskap og teknologi. Hvis ikke, vil store inntekter til fellesskapet gå tapt. Etablering av senteret vil bidra til å realisere verdipotensialet vi har på norsk sokkel, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.
Høy vitenskapelig kvalitet vil være et hovedkriterium. Formålet er å bidra til næringsrettet forskning, forskerutdanning og langsiktig kompetansebygging for økt utvinning på norsk sokkel. Senteret skal legge til rette for økt samarbeid mellom industrien og forskningsmiljøene slik at nye løsninger raskt kan tas i bruk.

Store inntekter
Utlysningen er en oppfølging av petroleumsmeldingen, Meld. St. 28 (2010-2011) ”En næring for framtida – om petroleumsvirksomheten”, som varslet at Regjeringen vil vurdere å opprette et forskningssenter innenfor økt utvinning.
- Et prosentpoeng økning av utvinningsgraden på norsk sokkel tilsvarer med dagens oljepris over 360 milliarder kroner i økte bruttoinntekter. God forvaltning av olje- og gassressursene innebærer at alle lønnsomme ressurser produseres, sier olje- og energiminister Ola Borten Moe.
 
Utlysningens tematiske prioriteringer er avgrenset til forskning på reservoaret og forskning og teknologiutvikling som kan føre til økt utnyttelse av ressursene i reservoaret. Prioriteringene er gjort etter råd fra næringen og forskningsmiljøene.
Olje- og energidepartementet vil støtte senteret med 10 mill kroner i året i fem år. I tillegg skal det være medfinansiering fra næringslivet.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter