- Gjør en konsekvensutredning av Lofoten, Vesterålen og Senja! 

Bilde: Direktør Kjell Giæver i leverandørnettverket Petro Arctic. 

Petro Arctic har på vegne av sine 350 medlemsbedrifter i Nord-Norge gitt sitt klare råd til næringsminister Monica Mæland som leder arbeidet med regjeringens nye havstrategi.

«Den viktigste nasjonale verdiskaping i nord kommer fra petroleumsnæringen. For å sikre stabile nasjonal inntekter, arbeidsplasser og ringvirkninger, vil Petro Arctic peke på 3 områder;

• Tydelige positive politiske signaler om langsiktige og stabile rammebetingelser i nord knyttet til petroleumsnæringen

• Konsekvensutredning av nye områder, herunder LoVeSe og Barentshavet Nord

• Ny infrastruktur for gass må på plass, en styrking av eksisterende LNG-anlegg i Hammerfest og forlenging av dagens gassrørsystemer til Europa gjennom framtidig aktivitet i LoVeSe og Barentshavet.

I dag setter havnæringene over 225 000 nordmenn i arbeid, og den står for rundt 70 % av den totale norske eksporten på 850 milliarder per år i 2015. Den samlede eksporten fra den tradisjonelle industrien var på 36 milliarder kroner fra Nord-Norge i 2014. Legger vi til verdien av produksjonen av olje og gass på nordnorsk sokkel på 58 milliarder kroner, så er vi til sammen oppe i en eksportverdi fra landsdelen på hele 94 milliarder kroner.

Nord-Norge har for tiden en kraftig vekst i eksport, blant annet fra fiskerinæringen, noe som bidrar til et løft for utviklingen av landsdelen. Tallene viser at olje- og gassvirksomheten eksporterer mer fra Nord-Norge enn alt annet næringsliv til sammen - det vil derfor være avgjørende i regjeringens nye havstrategi at denne næringen sikres langsiktige og stabile rammebetingelser i nord, sier direktør Kjell Giæver i leverandørnettverket Petro Arctic»

Norsk sjømatnæring og petroleumsnæringen er i verdenstoppen når det gjelder bærekraft og miljø. Mye av årsaken til dette er godt politisk håndverk og stabile rammebetingelser. Utviklingen av havområdene i nord skal ligge i verdenstoppen på disse områdene, sier Kjell Giæver. Spesielt innen energiforbruk og utslipp ligger det et betydelig mulighetsrom i våre tilbakemeldinger til regjeringenes pågående arbeid, vi har pekt på følgende muligheter avslutter lederen i Petro Arctic;

• Fangst, lagring og anvendelse av CO2

• Energieffektivisering

• Økt bruk av fartøy med lave utslipp, LNG og landstrøm

• Gass fra Barentshavet vil kunne spille en betydelig rolle i et miljøperspektiv med tanke på å redusere bruken av kullkraft i Europa  

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter