Milliardfall for nordnorsk leverandørindustri

Foto: ENI

De 207 bedriftene som utgjør den petroleumsrelaterte leverandørindustrien i Nord-Norge, leverte varer og tjenester for 4,7 milliarder kroner i 2015. Omsetningen falt med 16,7 prosent fra 2014, noe som utgjør nærmere en milliard kroner.

Alle fylker faller

Tallene fra 2015-undersøkelsen viser at det er fall i alle de tre nordnorske fylkene. Det største prosentvise fallet er å finne i Troms og Nordland (27,3 og 21,3 prosent), mens Finnmark leverte bedre enn de hadde forventet, og endte med et fall på 5,4 prosent. Målt i omsetning kommer fortsatt de største leveransene fra Nordland (2,21 milliarder kroner), fulgt av Finnmark (1,84 milliarder) og Troms (0,64 milliarder).

- Etter fem år med vekst for leverandørindustrien kom det et ventet fall i 2015. Behovet for omstilling og effektivisering i petroleumssektoren, kombinert med kraftig fall i oljeprisen er hovedårsaken til fallet. Antall årsverk fra den nordnorske leverandørindustrien har falt med drøyt 500, til 2 210 utførte årsverk i 2015. På den positive siden, sett med nordnorske øyne, er andelen innpendlet arbeidskraft falt betydelig og står for omtrent halvparten av de bortfalte årsverkene, sier seniorrådgiver Carl Erik Nyvold i Kunnskapsparken Bodø, som sammen med Tom Steffensen har vært ansvarlig for undersøkelsen.

To viktige milepæler

Til tross for fallende leveranser er det positivitet å spore. Store deler av det gjenværende ressursgrunnlaget på norsk sokkel er å finne i Norskehavet og Barentshavet, og 2015 markerte to viktige milepæler for Nord-Norge. Olje- og energiminister Tord Lien er optimist på vegne av næringen, og på vegne av Nord-Norge.

- En stor andel av de gjenværende petroleumsressursene befinner seg utenfor kysten av Nord-Norge - både i Norskehavet og i Barentshavet. Dermed ligger alt til rette for at Nord-Norge skal ta enda større del i det norske oljeeventyret fremover. Utviklingen i Hammerfest med Snøhvit og Goliat er et godt eksempel. Levert-rapporten viser at kunnskapen og kompetansen som ligger i de nordnorske miljøene er en viktig driver. Regjeringen legger også til rette for videre vekst. Nettopp derfor var også vårens tildeling av 23. konsesjonsrunde viktig. For første gang på over 20 år skal vi nå utforske helt nye leteområder. Dette vil være med å legge grunnlaget for lønnsomme arbeidsplasser og bidra til vekst og verdiskaping.

Over 3 milliarder til nordnorske installasjoner

Av den totale omsetningen på 4,7 milliarder kroner, var over 3 milliarder kroner knyttet til leveranser i Nord-Norge. Særlig Finnmarksbedriftene har fått sterkt fotfeste på de lokale leveransene, mens bedriftene i Nordland og Troms har mer spredte leveranser til mellom Nord-Norge, landet for øvrig og eksport.

- Nedgangen som vi observerer i denne rapporten er i tråd med den generelle nedgangen i aktivitetsnivå over hele landet. Men rapporten viser også at landsdelens bedrifter henger godt med og fortsatt bidrar med betydelige leveranser til petroleumsindustrien, sier områdedirektør for Drift Nord Siri Espedal Kindem.

- Vi har tro på fremtiden i nord og tror en konkurransedyktig leverandørindustri vil være en viktig suksessfaktor for en robust og bærekraftig utvikling av aktiviteten i både Norskehavet og Barentshavet. I 2018 vil Aasta Hansteen være i produksjon og om vi lykkes vil også Johan Castberg i løpet av 2017 bli vedtatt bygget ut. Dette vil gi grunnlag for økt aktivitet også på land i Nord-Norge i mange år fremover.

- Vi forsøker å jobbe tett med industrien her i nord, for at enda flere bedrifter kan kvalifisere seg for oppdrag til oljevirksomheten. Jeg må si at jeg er svært glad for å se at nordnorske leverandører stadig forbedrer konkurransekraften og vinner kontrakter, avslutter Kindem.

Venter ytterligere fall for 2016

Det er ventet et betydelig fall i leveransene fra 2015 til 2016. Går det som leverandørene forventer vil leveransene i 2016 utgjøre 3,54 milliarder kroner. Det vil si et fall på 1,15 milliarder kroner, eller nesten 25 prosent. Og det er særlig de største leverandørbedriftene som venter fall.

- Av de 32 bedriftene som i 2015 hadde leveranser for 40 millioner kroner eller mer, venter disse til sammen et fall på nesten 1 milliard kroner i omsetning. Det største fallet er ventet i Nordland og Troms (36,4 og 22,8 prosent), mens Finnmark venter et fall på 11 prosent. Samtidig er det viktig for oss å poengtere at det var vanskeligere i år enn tidligere år for leverandørbedriftene å estimere fremtidig omsetning til petroleumsindustrien, sier Carl Erik Nyvold.

Levert-undersøkelsen skal dokumentere utviklingen, og samtidig gi en oppdatert og lett tilgjengelig oversikt over hvilke deler av næringslivet i Nord-Norge som har hatt leveranser til petroleumssektoren. Fokuset er på bransjespesifikke leveranser. Det er sjette gangen undersøkelsen gjennomføres for hele landsdelen. Datainnsamlingen har skjedd gjennom telefonintervjuer med leverandørbedriftene. Prosjektet er finansiert av Statoil, Olje- og energidepartementet og ENI Norge, samt Nordland, Troms og Finnmark fylkeskommune.

Kunnskapsparken Bodø AS har hatt prosjektledelsen og har gjennomført alle intervjuer i Nordland. Kunnskapsparken Nord AS og Pro Barents AS har vært samarbeidspartnere og stått for datainnsamling og kvalitetssikring i henholdsvis Troms og Finnmark. 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter