Ap vil åpne deler av Lofoten

Foto: Dea Norge

Arbeiderpartiets programkomité åpner for konsekvensutredning av Nordland VI, vest for Lofoten, men vil vente med resten av områdene nordover mot Senja. 

Her kan du leser hele programforslaget fra AP:

Olje og gass

Norge ligger fremst i verden i utvikling av havbasert olje- og gassaktivitet.Petroleumsnæringen er også et nav for utvikling i relaterte næringer som verftsindustri og
skipsfart og for annen næringsvirksomhet med stort potensial, som havbruk og havbasert fornybar energi. Derfor er olje- og gassvirksomhet en avgjørende del av Arbeiderpartiets
strategi for å gjøre Norge verdensledende på næringsutvikling knyttet til havet.
 
Utslipp fra forbrenning av fossile energikilder er den viktigste årsaken til klimautfordringen.Paris-avtalen forplikter også olje- og gassnæringen. Store deler av verdens uutnyttede
forekomster av fossil energi må bli liggende. Dette gjelder først og fremst kull, som er den mest forurensende energikilden, men også olje.
 
Oljen og gassen på norsk sokkel er verdifulle ressurser som tilhører fellesskapet. Ressursforvaltningen skal komme norsk industriell utvikling og hele landet til gode. Arbeiderpartiet er spesielt opptatt av at aktivitet i Nordland, Troms og Finnmark skal gi sterkere ringvirkninger lokalt og vil stille strengere krav til oljeselskapene om dette. Arbeiderpartiet vil sikre et mangfold av selskaper på norsk sokkel.
 
Arbeiderpartiet vil legge til rette for fortsatt aktivitet og verdiskaping fra petroleums virksomheten. Vi vil sikre oljenæringen forutsigbare rammebetingelser som gjør
det mulig å opprettholde kompetanse og gjøre langsiktige investeringer. 
Arbeiderpartiet vil stille strenge krav til at norsk olje-og gassvirksomhet ytterligere reduserer utslippene fra egen virksomhet. Norge skal være fremst i verden i utvikling av karbonfangst- og lagring av CO2. Åpning av nye områder for petroleumsvirksomhet skal foregå skrittvis. Arbeiderpartiet vil legge stor vekt på de helhetlige forvaltningsplanene som balanserer oljenæringens interesser mot andre hensyn. Tillatelser til ny virksomhet skal være basert på føre-var prinsippet og strenge krav til miljø og sikkerhet.
 
Det kan ifølge Oljedirektoratet være betydelige olje- og gassressurser i den nordøstlige delen av Norskehavet. Samtidig er det i deler av dette området verneverdig og sårbar natur og mulige konflikter mellom petroleumsvirksomhet og fiskeri og turisme. Arbeiderpartiet har alltid gått skrittvis og kunnskapsbasert fram i utvikling av olje -og gassvirksomheten på norsk sokkel. Denne tilnærmingen vil også gjelde i den nordøstlige delen av Norskehavet hvor det er grunn til å vise særlig aktsomhet i enkelte områder.
 
Arbeiderpartiet vil åpne for å innføre petroleumsfrie soner som ivaretar særskilte områder i Lofoten, Vesterålen og Senja. I tråd med lokale ønsker støtter Arbeiderpartiet også arbeidet med å gjøre den sørlige delen av Lofoten til nasjonalpark for å gi den unike naturen her et sterkt vern. 
 
Arbeiderpartiet vil i første omgang gjøre havområdet utenfor Lofotodden nasjonalpark til en petroleumsfri sone. Her tar vi sikte på å etablere et petroleumsfritt belte på 50 kilometer fra land. Hele Vestfjorden skal i tillegg være petroleumsfritt. Sonene vil avgrenses nærmere når  forvaltningsplanen for Barentshavet og Lofoten revideres.
 
Deler av Nordland 6 er allerede åpnet for petroleumsaktivitet og her er eksisterende infrastruktur lettest tilgjengelig. Arbeiderpartiet åpner derfor for å konsekvensutrede petroleumsaktivitet i Nordland 6. Utredningen skal avklare hvilke deler som eventuelt kan åpnes for olje- og gassvirksomhet og hvilke deler som bør unntas. Arbeidet med en konsekvensutredning må ikke komme i konflikt med andre næringer, må baseres på et tett samarbeid med fiskerinæringen og utføres på en mest mulig skånsom måte. Best tilgjengelig teknologi skal tas i bruk. Spørsmålet om eventuell åpning i Nordland 6 skal behandles på et nytt landsmøte i Arbeiderpartiet.
 
I Nordland 7 og Troms 2 har vi ikke erfaringer med petroleumsvirksomhet. Sokkelen er her smalere og utfordringene overfor andre næringer derfor større. For disse områdene vil Arbeiderpartiet avvente den oppdaterte kunnskapen som vil fremkomme i forbindelse med at den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres i 2019/2020. En eventuell konsekvensutredning i Nordland 7 og Troms 2 vil ikke bli satt i gang i stortingsperioden 2017 til 2021.
 
I tråd med gjeldende vedtak om åpningen av Barentshavet sørøst mener Arbeiderpartiet at petroleumsvirksomhet i og ved iskanten ikke er forenelig med en forsvarlig forvaltning av havområdene våre.
 
Arbeiderpartiet vil:
• Sikre aktivitet og verdiskaping fra petroleumsvirksomheten gjennom økt utvinning fra felt, utbygging av påviste ressurser og tildeling av nytt leteareal
• Legge føre-var prinsippet til grunn og stille strenge krav til miljø og sikkerhet
• Etablere et program for lavutslippsteknologi for olje -og gassektoren i samarbeid med næringen
• Stille krav om at installasjoner med lang levetid, som dekker sitt kraftbehov med fossil energi uten CCS, kontinuerlig skal vurdere om kraftbehovet kan dekkes på en klimavennlig måte.
• At Norge skal være fremst i verden i utvikling av karbonfangst- og lagring av CO-2 
• Stille strengere krav til oljeselskapene slik at mer av verdiskapingen blir igjen lokalt
• Sette i gang en konsekvensutredning av petroleumsvirksomhet i Nordland 6
• Avvente ny kunnskap om områdene i Nordland 7 og Troms 2 i forbindelse med revidering av forvaltningsplanen for havområdene utenfor Lofoten og Barentshavet.
• En eventuell konsekvensutredning i Nordland 7 og Troms 2 vil ikke bli satt i gang i stortingsperioden 2017 til 2021.
• Åpne for petroleumsfrie soner som ivaretar særskilt viktige områder av Lofoten, Vesterålen og Senja.
 
Dissens fra Mani Hussaini, AUF:
• Stryk  linje 52-59
• Endre linje 61- 66 til:
Arbeiderpartiet vil avvente den oppdaterte kunnskapen som vil framkomme i forbindelse med
at den helhetlige forvaltningsplanen for Lofoten og Barentshavet revideres i 2019/2020. En
eventuell konsekvensutredning i Nordland VI, VII og Troms II vil ikke bli satt i gang i stortingsperioden 2017-2021. 
 
• Stryke kulepunkt på linje 83
• Endre kulepunkt på linje 84-87 til:
Avvente den oppdaterte kunnskapen som vil framkomme i forbindelse med at103
den helhetlige forvaltningsplanen forLofoten og Barentshavet revideres i 2019/2020. En eventuell konsekvensutredning i Nordland VI, VII og Troms IIvil ikke bli satt i gang i stortingsperioden 2017-2021

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter