Slik skal Norge bli best på hav

Foto: Harald Pettersen - Statoil

Regjeringen har presentert en samlet strategi for flere jobber knyttet til havet og havnæringene.

- Dette er en strategi for fremtidens jobber. Gjennom generasjoner har nordmenn hatt blikket mot havet, og havnæringene har stått for teknologibølgene som la mye av grunnlaget for det moderne Norge. Nå er det vår generasjons tur til å føre stafettpinnen videre, sier statsminister Erna Solberg i ei pressemelding.

-  Vi har kunnskapsrike ansatte, sterke enkeltselskaper og fremragende forskningsmiljøer. Målet er at Norge skal bli best på hav. Da må vi utnytte våre fortrinn og bygge videre på kunnskapen og erfaringene, sier næringsminister Monica Mæland.

OECD mener det er store muligheter for vekst innen havøkonomien, men at bærekraft er avgjørende for å ta ut potensialet.

- Vi vil legge til rette for både høsting og oppdrett av nye arter. Dette krever økt forskningsinnsats for å sikre at det skjer innenfor bærekraftige rammer, sier fiskeriminister Per Sandberg.

Strategien skal bidra til økt samarbeid og kunnskapsoverføring mellom petroleum, maritim og marin næring.

- Petroleumsnæringen vil være Norges største næring i mange tiår fremover. Til tross for at næringen er inne i en krevende periode, vil den fortsatt bidra til arbeidsplasser, verdiskaping og store inntekter til fellesskapet. Det er også betydelige muligheter for vekst gjennom økt kunnskapsdeling på tvers av havnæringene, sier olje- og energiminister Terje Søviknes.

Noen av forslagene i strategien:

¤ Gi marin og maritim næring muligheter for å teste ut i løsninger i fullskala som oljenæringen har gjennom Demo2000.

¤ Bidra til innovasjon gjennom økt næringsrettet forskning på tvers av havnæringene

¤ Styrke havnæringenes internasjonale konkurransekraft gjennom å bygge Norge som merkevare

¤ Kartlegge muligheter for oppdrett av nye arter og legge til rette for høsting av nye arter

¤ Øke kunnskapen om økosystemene i kystsonen for å legge til rette for videre vekst i havbruksnæringen

¤ Styrke kunnskapsgrunnlaget om havøkosystemenes rolle for den globale klimautviklingen

¤ Legge til rette for forskningstokt til Antarktisk

¤ Styrke geologisk kartlegging av petroleumsressurser og mineralforekomster i havet

¤ Styrke petroleumsforskningen for å bidra til styrket internasjonal konkurransekraft for norsk petroleumsvirksomhet og havbaserte næringer generelt

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter