Søknader bør vente

PÅ BEFARING: Philip Robertson representerer ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) og Colin Bean representerer IUCN (The International Union for Conservation of Nature). Begge er fra Skottland. ICOMOS og IUCN er rådgivende organer for ICOMOS. foto: Hildegunn Nielsen

En ventet rapport om effektene havbruksnæringen har på ærfugl bør foreligge før tillatelser til oppdrett i verdensarven gis.

Dette er en av flere anbefalinger fra Philip Robertson i ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) og Colin Bean fra IUCN (The International Union for Con- servation of Nature).

De to forskerne fra Unescos rådgivende organer, var på befaring i verdensarvområdet i februar. Hensikten var å avlegge en rapport der det gis råd relatert til grensen mellom havbruk og opprettholdelsen av verdensarvområdets verdier og særlig de to oppdrettssøknadene ved Søla og Hysvær.

Ikke konsekvensutredet

ICOMOS og IUCN mener det er viktig at beslutninger om nye lokasjoner innen verdensarvområdet er basert på en åpen, planstyrt og konsekvensutredet prosess. De mener at nye oppdrettslokasjoner kun bør vurderes dersom beslutningen er basert på en tilfredsstillende forståelse av hvordan dette kan påvirke områdets verdensarvverdier. Forskerne understreker at dette per i dag ikke er tilfelle, men at det skjer fremgang på visse felt.

Ved innskrivingen på Unes- cos liste i 2004 anmodet Unes- cos verdensarvkomité at det ble utviklet en strategisk plan for Vegaøyan verdensarvområde som skulle ta for seg grensen mellom bevaring og bærekraftig utvikling med hensyn til havbruk. Dette er ikke utført. I nåværende kommuneplan er havområdene uplanlagte.

Vegas del av Kystplan Helgeland er under utarbeidelse, her foreslår kommunen å begrense oppdrettsvirksomheten til de to omsøkte lokalitetene ved Søla og Hysvær. Søknaden om ny lokalitet ved Hysvær ligger fortsatt hos Fylkesmannen, den andre søknaden ligger hos Nordland fylkeskommune.

Innhenter mer kunnskap

Vega kommune har igangsatt et arbeid med å innhente kunnskap som skal belyse effekter av havbruk på ærfugl i verdensarvområdet. Dette arbeidet skal organiseres som et prosjekt med formannskapet som styringsgruppe og rådmann som prosjektansvarlig. Stiftelsen Vegaøyan verdensarv, verneområdestyret og Fylkesmannen i Nordland skal være representert. I tillegg også en representant eller bistand fra Miljødirektoratet, Fiskeridirektoratet og Nordland fylkeskommune. Dette arbeidet skal være ferdig innen utgangen av august i år.

Bør vente på rapport

Forskerne mener statsparten ikke bør vurdere de to oppdrettslokalitetene før den reviderte kommuneplanen for Vega har blitt vedtatt med begrensninger for akvakultur i verdensarvområdet. I tillegg bør tillatelser vente til tilstrekkelige konsekvensutredninger med henhold til kulturarv og miljø er iverksatt. Det er også viktig å vente på funnene i rapporten om effektene av havbruk på ærfugldriften. Denne rapporten bør ifølge forskerne bli faglig evaluert og offentliggjort som en del av de samlede vurderingsprosessene.

Klima- og miljødepartementet har ikke svar på Brønnøysunds Avis henvendelser denne uka. Nordland fylkeskommune bekrefter at de har fått rapporten fra ICOMOS og IUCN, men sier i en e-post til avisen at de fortsatt ikke har tatt stilling til rapportens anbefalinger ennå.

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter