Nytt oljevern- og miljøsenter i nord

Illustrasjonsbilde.

Regjeringen vil styrke arbeidet for et rent hav. Derfor skal det nå etableres et oljevern- og miljøsenter som et nasjonalt kompetansesenter. Senteret skal arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling. Senteret lokaliseres i Vesterålen/Lofoten, med delt løsning mellom Svolvær i Vågan kommune og Fiskebøl i Hadsel kommune.

- En god beredskap mot oljeforurensning og håndtering av marin plastforsøpling er helt sentralt for ivaretakelsen av havets ressurser. Ressursene i havet er avgjørende både for framtidig verdiskaping i Norge og for å møte globale utfordringer knyttet til mat, energi og miljø. Senteret etableres med mål om å bli et ledende nasjonalt kompetansemiljø innenfor arbeidet med oljevern og marin plastforsøpling., sier samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen.

Kildene til marin plastforsøpling er ofte ukjente og mange, og målrettede tiltak mot problemet er derfor utfordrende. Oljevernberedskapen preges imidlertid av et krevende marked for produkter og tjenester som i stor grad styres av myndighetskrav som følge av store hendelser med akutt forurensning.

Oljevern- og miljøsenter som del av løsningen

Senteret skal arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder gjennom å være en kunnskapsformidler, rådgiver og pådriver for utvikling innenfor temaene. Gjennom samarbeid med relevante fagmyndigheter skal senteret bidra til tilrettelegging for gjennomføring av tiltak knyttet til oljevern og opprydning av marin plastforsøpling. 

Senteret må ta ut potensialet knyttet til felles kunnskapsgrunnlag og nettverk mellom marin plastforsøpling og oljevern, samt gjenbruk av løsninger og overføringsverdi/spleiselag mellom de to temaene der dette er hensiktsmessig.

Oljevern- og miljøsenteret skal:

- Arbeide for å fremme kunnskap, kostnadseffektive og miljøvennlige teknologier og metoder for arbeidet med oljevern og mot marin plastforsøpling.
- Være en kunnskapsformidler, rådgiver og pådriver for utvikling innenfor temaene.
- Tilby kundene sine tilgang til tverrfaglige nettverk, verktøy for problemløsning/nytenkning, oversikt over kunnskapsgrunnlaget og beste praksis innen oljevern og marin plastforsøpling.
- Bidra til tilrettelegging for og gjennomføring av tiltak knyttet til oljevern og opprydning av marin forsøpling i samarbeid med relevante fagmyndigheter.

Senteret etablerers som et forvaltningsorgan med særskilte fullmakter med en delt etablering mellom Svolvær (kompetansesenter) og Fiskebøl (FoU/praktiske oppgaver).

Bakgrunn

Sundvolden-erklæringen (2013) slår fast at det skal opprettes en satsing på oljevern og miljø i Lofoten og Vesterålen. Samferdselsdepartementet har siden 2016 ledet utredningen av et oljevern- og miljøsenter gjennom et sekretariat med kontorsted i Kabelvåg. Mandatet var å utvikle et konsept med oppgaver som samlet ville gi et godt grunnlag for en etablering av et senter. Utredningen er gjennomført i dialog med relevante aktører innen blant annet næringsliv, myndigheter og forskning, og i nært samarbeid med relevante departementer.

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
 
Petter Kaasen
annonsekonsulent,
tlf. 75 07 03 84
Mob: 957 33 008
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
tlf. 75 07 03 16
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter