AkvaDesign har fått én utviklingstillatelse

ANLEGG: Slik ser AkvaFuture for seg anlegget i Hamnsundet vest for Hamnøya. Slamutskillingen er planlagt lagt til en flåte ved enden av merdene, og selskapet vil søke om å få legge ut en landgang mellom anleggene på sjø og land. illustrasjon: akvafuture

Bård Pedersen, BA

Fiskeridirektoratet ga etter for klage, men ville ikke gi to tillatelser slik selskapet selv opplyser at de trenger.

Oppdrettsselskapet søkte om ti utviklingstillatelser da disse ble «lyst ut» i desember 2015. Søknaden ble avslått av Fiskeridirektoratet i juni året etter. Direktoratet oppga blant annet at den lukkede merd- teknologien selskapet bruker ikke var innovativ nok, og at den økonomiske risikoen var for liten i sitt avslag.

AkvaDesign klaget så til Nærings- og fiskeridepartementet som i mars i år delvis omgjorde direktoratets vedtak. Departementet sendte saken tilbake til direktoratet med sikte på tildeling av inntil to tillatelser. Selskapet har selv lagt fram for kommunestyret i Vevelstad planer som baserer seg på totalt fem tillatelser. AkvaDesign har tre forskningstillatelser fra før.

Fikk bare én tillatelse

Onsdag denne uken kom tilsagnsbrevet fra Fiskeridirektoratet. AkvaDesign én utviklingstillatelse på 780 MTB. Tillatelsen har en varighet på 15 år.

Dermed har selskapet totalt fire tillatelser å drive oppdrett på.

Direktoratet viser i sitt tilsagnsbrev til en e-post fra AkvaDesign med supplerende opplysinger fra 8. mai i 2017. Der kommer det fram at selskapet ser for seg å bygge ett anlegg med seks merder hvis det blir tildelt én tillatelse, eller et anlegg med tolv merder hvis to tillatelser blir gitt.

Til politikerne i Vevelstad la selskapet fram planer om ett anlegg i Andalsvågen med seks til åtte merder og ett anlegg ved Hamnøya med tolv merder.

Investeringskostnadene er i brevet til departementet estimert til 100 millioner kroner for et anlegg med seks merder og 146 millioner kroner for et anlegg med tolv.

Økonomi-argument avvist

AkvaDesign gir i sitt brev gir uttrykk for at det kun er aktuelt å gjennomføre fullskala-uttesting av teknologien hvis det tildeles to tillatelser. Selskapet viser blant annet til at produksjonskostnadene vil være 44,88 kroner per kilo ved tildeling av én tillatelse, 36,28 kroner ved to tillatelser og 30,98 kroner ved tildeling av alle ti tillatelsene det opprinnelig ble søkt om. Ifølge direktoratets egne tall var gjennomsnittlig kostnad for lakseproduksjon i Norge 29,10 kroner i 2015.

Ifølge Fiskeridirektoratet taler økonomien i prosjektet imidlertid ikke for tildeling av mer enn én tillatelse.

– Oppsummert har Fiskeridirektoratet kommet til at tildeling av èn utviklingstillatelse er tilstrekkelig for å kunne utvikle den omsøkte teknologien og foreta utprøving av konseptet i kommersiell skala. Høye produksjonskostnader alene er ikke tilstrekkelig til å begrunne tildeling av flere tillatelser. Fiskeridirektoratet har dermed etter en konkret helhetsvurdering kommet til at det skal tildeles èn utviklingstillatelse, skriver direktoratet i sitt tildelingsbrev.

¤ Gründer og daglig leder Anders Næss hos AkvaDesign opplyser til BAnett at selskapet vil påklage direktoratets tildeling til Nærings- og fiskeridepartementet. 

 

 

 

Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter