Foto: Scanpix

Kari-Ann Dragland Stangen

Laks lager lyd. Om lyden gir mening, er ikke helt klart, men ting tyder på at den faktisk gjør det.

Det er Norsk institutt for naturforskning, Nina, som forteller at en ny metode på området har gitt forskerne muligheten til å lytte etter signaler fra laks, signaler som forteller hvordan fisken har det.

Revolusjonerende

«Forsøk tyder på at lydbildet endres når fiskene for eksempel er sultne eller stresset. Akustisk overvåkning kan revolusjonere måten vi henter kunnskap om naturen på», opplyser forsker hos Nina, Carolyn Rosten, i en nyhetsartikkel fra instituttet.

Rosten og flere av kollegene hennes forsker på hvordan lyd kan brukes til å overvåke naturen raskt og enkelt. Rent praktisk skjer overvåkingen ved hjelp av små opptakere som er utstyrt med mikrofoner eller hydrofoner.

Nå blir de første erfaringene på området offentliggjort i rapporten «Bruk av lyd til overvåking av norsk natur – en mulighetsstudie».

Mange gir lyd fra seg

Det er faktisk et mylder av organismer som gir lyd fra seg, eller «artsspesifikke akustiske signaler», som det kalles. Det gjelder fisk, krepsdyr, edderkopper, insekter og mange andre.

Når det gjelder laksen har forskerne gjort forsøks både på Ninas forskingsstasjon på Ims i Rogaland og i lakse-
merder hos Sintef ACE. Forskerne så blant annet endringer i lydbildet i et fiskekar i forbindelse med at en skoleklasse kom på besøk. Hos Sintef ble lydbildet målt før og etter fôring.

Sulten? Eller mett?

I det første tilfellet ble det målt tydelige forskjeller i frekvens på lydene fra laksen før, mens og etter at elevene var samlet rundt fiskekaret.

«Det var akkurat som om fisken følte seg truet av de store, bråkete skapningene og ble lettet da de forsvant. Vi oppdaget også hvor lang tid det tok før fisken roet seg», forteller Carolyn
Rosten i artikkelen.

Når det gjaldt målingene i forbindelse med fôring registrerte forskerne at sulten laks lager lyd på andre frekvenser enn mett laks. Det er funn som i neste omgang kan gi grunnlag for besparelser i oppdrettsnæringen.

Akustisk overvåking gir også muligheter i andre sammenhenger. Det kan for eksempel registrere lyder som ikke hører hjemme på det aktuelle stedet og dermed gi tidlige varsler om invaderende arter.

Vil lokke kandidater

Nå skal oppdagelsene testes i nye prosjekter. De skal blant annet gi svar når det gjelder hvordan menneskelig aktivitet påvirker dyrelivet.

I ett prosjekt er tanken å identifisere og lokke til seg fiskearten svartmunnet kutling. Den er ennå ikke funnet i Norge, men kan tenkes å komme seg hit med ballastvann.

Om så skjer er arten godt egnet deltaker i framtidige pilotprosjekter rett og slett fordi den lager mye lyd.

¤ www.nina.no forteller mer om lydforskningen – og presenterer opptak av blant annet stresset og rolig laks.

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter