En ny rapport som er kommet hevder at Statoil og andre oljeselskaper gjør helt unødvendige investeringer. Rapporten advarer mot investeringer i oljesand og arktisk olje. 1100 milliarder dollar, mer enn ett oljefond, skal investeres i prosjekter som ikke kan bli noe av dersom verden skal lykkes i å redusere klimautslippene nok til å bremse eller stoppe den globale oppvarmingen.

Statoil er svært høyt eksponert i prosjektene Carbon Tracker Initiative (CTI) har regnet seg frem til at vil bli ulønnsomme, melder nettstedet Energiogklima.

- Over 1000 milliarder dollar som skal investeres i kostbare prosjekt som tjæresand og arktisk olje kan gå tapt om verden lykkes med klimapolitikken, skriver Carbon Tracker Initiative. Kjernen i rapporten om finansiell risiko i oljeprosjekter er at enorme verdier står på spill. Fossile energiprodusenter bokfører reserver som ikke kan utvinnes dersom togradersmålet skal nås. Selskapene skiller ikke mellom brennbare og ubrennbare energikilder, påpeker organisasjonen.

Regnestykket

Rapporten ser på prosjektene planlagt til 2025, og tar utgangspunkt i at det globale karbonbudsjettet mellom 2013-2050 er på 900 gigatonn (Gt) CO2 dersom togradersmålet skal nås. Gitt at fordelingsnøkkelen mellom olje, kull og gass blir som i dag, vil det innenfor dette budsjettet være rom for en oljeproduksjon tilsvarende 360 Gt CO2 frem mot 2050. Da er det mye av den planlagt produserte oljen i verden som vil bli overflødig.

Med dette forbruket i bunn har Carbon Tracker Initiative regnet seg frem til oljepris. Deretter konkluderes det med maksimal utviklingskostnad for å levere lønnsomme fat med olje. Oljeprisen vil etablere seg rundt 95 dollar fatet, og det tilsvarer en utviklingskostand på 70 dollar fatet, mener CTI. Dersom kullforbruket faller kraftig eller det kommer et gjennombrudd i utviklingen av teknologi for fangst og lagring av CO2, kan dette regnestykket se annerledes ut. Prosjektenes kostnader baserer seg på underlagsinformasjon fra Rystad Energy melder dn.no

 


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter