Høringsuttalelsen er knyttet til Statoils konsekvensutredning for feltutbyggingen Aasta Hansteen fra september 2012.
 
Harstad
 - Vi vil også uttrykke vår svært positive holdning til at Statoil, siden fremleggelse av program for konsekvensutredning, har besluttet å legge selskapets områdeledelse for Nord-Norge til Harstad samt etablere Sandnessjøen som basested for subsea-virksomhet. Statoil Aasta Hansteen vil sammen med Statoil Norne bli viktig for utvikling olje-og gassnæringen i vår region og vi ser frem til en tett og konstruktiv dialog med Statoil i det videre, heter det i høringsuttalelsen.


- Konsekvensutredningen for Aasta Hansteen definerer både Helgeland og Harstad-regionen som geografisk område for regionale leveranser, og Statoil fremhever «at det legges til rette for involvering av kompetent næringsliv i regionen». For regionale leveranser ligger ambisjonsnivået i konsekvensutredningen betydelig over erfaringene med Norne. Dette er bra men for å nå dette mener vi det er behov for økt grad av lokal tilstedeværelse. For offshorepersonell ligger ambisjonsnivået i konsekvensutredningen under erfaringene med Norne. Dette er vi noe undrende til. Den pågående satsingen på kompetanse i regionen tilsier at andelen lokalt offshorepersonell for fremtiden bør ligge vesentlig høyere både for Norne og Aasta Hansteen, heter det.

- Vi ser det som svært viktig at Aasta Hansteens driftsorganisasjon, støttet av områdeledelse i Harstad, innehar alt ansvar for feltet - også funksjonene knyttet til anskaffelser, beredskap, logistikkstyring og all vedlikehold og modifikasjon. Vi anmoder Statoil om på nytt å gjennomgå dette etter høringsfasen, ifølge høringsdokumentet.
 
 
Sandnessjøen
Ett tema som blir tatt opp i uttalelsen er opplysninger fra Statoil om at rundt 35 prosent av driftsorganisasjonen planlegges lagt utenfor Nord-Norge, noe som betegnes som ”lite målrettet”.
 
- En rekke høringsinstanser og referanseparter påpekte i forbindelse med høring til program for konsekvensutredningen at Statoil nå bør bygge opp en driftsstøtteenhet i tilknytning til Sandnessjøen forsyningsbase. En type enhet benevnt som utvidet basedrift ble utredet i forbindelse med utbygging av Norne, og oppbemanning ved basene i nord når nye felt bygges ut ble understreket ved Stortingets behandling i forbindelse med etableringen av StatoilHydro, nå Statoil.
 
- En slik enhet vil kunne få en fremskutt moderne organisering og være svært kostnadseffektiv ved at den tilføres funksjoner for både Statoil Aasta Hansteen, Statoil-Norne samt Statoils borevirksomhet. Enheten bør konkret gis funksjoner/stilling innen logistikk, marine koordinering, tekniske tjenester /vedlikehold (3), innkjøp og kontroll/innkjøp/faktura i tillegg til allerede etablert forsyningsleder.
 
- Statoil uttrykker i konsekvensutredningen at selskapet ovenfor leverandørene vil «sette krav til lokal tilstedeværelse i kontrakter der det vurderes som hensiktsmessig for utøvelsen av kontrakten, dette gjelder områder som subsea og vedlikehold og modifikasjon». Vi mener at også Statoil bør møte dette med egen organisering som kan bidra til å redusere avvik og responstid. Vi mener det vil være svært formålstjenlig og viktig for å oppnå estimerte regionale leveranser at en slik enhet også blir et element i å tilrettelegge for gjennomføring av Statoils V&M-strategi mhp. portefølje og lokasjoner. Denne V&M-strategien pålegger i dag at arbeid skal utføres i nærheten av Statoils lokasjoner i Stavanger, Kårstø, Bergen, Stjørdal, Kristiansund, Harstad og Hammerfest. Her bør også kontoret i Sandnessjøen gjøres i stand til å inkluderes.
 
- Statoil har en praksis hvor offshorepersonell med fagansvar har landtjeneste hvert 4. år. Mulighet for å utføre tjeneste ved en kontorenhet ved basen, i tillegg til Aasta Hansteen driftsorganisasjon, vil kunne øke fleksibiliteten og effektiviteten til feltets operasjonsgruppe. En slik, meget begrenset enhet i personell (8-9 stk.), lignende som ved flere av Statoils øvrige forsyningsbaser i landet, samt en åpning i forhold til Statoils V&M strategi vil treffsikkert møte regionens nåværende næringsprofil og leveransepotensial. Vi er svært opptatt av at det nå skapes effekt av de siste års ressursallokeringer og strategiske satsinger hos leverandørindustrien -særlig mot vedlikehold. Satsingene er gjort i lys av foreliggende signaler og skapte forventninger. En slik enhet vil gi et meget verdifullt bidrag til å oppnå andelen av de regionale leveransene som angis i konsekvensutredningen for Aasta Hansteen, å utvikle andelen av de regionale leveransene for Norne og den nordlige landsdels deltagelse i olje-og gassvirksomheten.
 
 
Konklusjon
Høringsuttalelsen konkluderer derfor slik:
I. Aasta Hansteen driftsorganisasjon støttet av selskapets områdeledelse i Harstad må ha en større andel (ca. 90 %) av verdiskapingen til driftsorganisasjonen.
 
Il. Statoil tilpasser en mindre andel av dette (ca. 10 %) som lokal verdiskapning på
Helgeland.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter