Utbyggingen av Skarv-feltet endte med en prislapp på 47 milliarder kroner, 11,5 milliarder kroner dyrere enn forutsatt, en sprekk på 32 prosent. En fersk rapport fra Oljedirektoratet tar for seg en rekke lignende tilfeller på norsk sokkel, og konkluderer gjennomgående at så omfattende prosjekt vil bli forfulgt av høyere kostnader hvis feil oppstår tidlig i prosjektfasen.
 
 ”Et grundig tidligfasearbeid med god kvalitet er avgjørende for at resten av prosjekt-gjennomføringen skal lykkes. Flere prosjekter i denne gjennomgangen har av ulike grunner blitt styrt av for ambisiøse tidsplaner fra oppstart av prosjektet. Tiden avsatt til tidligfasearbeidet har blitt for knapp”, heter det i rapporten.
 
Oljedirektoratet hevder operatørselskapene ikke kan skylde på utenlandske leverandørbedrifter.
”Denne gjennomgangen gir ikke grunnlag for å konkludere med at det er en sammenheng mellom kostnadsoverskridelsene og fabrikasjonsstedenes geografiske plassering. Feil og mangler i forhold til spesifikasjoner i kontrakt handler etter ODs vurdering først og fremst om operatørenes manglende oppfølging av prosjektet.  Dette vil gjelde så vel om feilene skyldes dårlig kvalitet eller leverandørenes eventuelle manglende forståelse av norske standarder og regelverk”, framgår det av rapporten fra Oljedirektoratet.


Magasinet

Annonsering

For mer informasjon
og annonsering kontakt

 
john are 
 
John Are Schei
markedskonsulent,
Mob: 415 22 635
 
 
Per-Arne Rødli Rønning
markedssjef,
Mob: 977 51 390
 

Andre nyheter